Primitive Technology with survival skills: Casting metal axe Big (Making ax beautiful)

Primitive Survival
Casting metal axe Big (Making ax beautiful ) là video mới nhất của chúng tôi. ở video này chúng tôi đã phá bỏ hoàn toàn hệ thống lò cũ và làm lại lò mới. chúng tôi đã ra suối lấy quặng và nung quặng để lấy được kim loại. chúng tôi đã đã làm khuôn rìu và đổ được một chiếc rìu rất đẹp. chúng tôi có thể sử dụng chiếc rìu đó ở những lần đi sinh tồn tiếp theo. đăng kí kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. cám ơn.
#PrimitiveTechnology
#Making
#axe
You Might Like

Articles You May Like

‘Major Victory’: Jury Finds NRA, Wayne LaPierre Liable in NY Case
How presidential battleground states have changed over the years
Former NRA CEO Wayne LaPierre found liable for corruption, cost gun rights group more than $5 million: jury
Outdoors in RI: Ice fishing, a gourmet game dinner, 1791 leads the way in 2A – Jeff Gross
The Morning Briefing: A Little Dutch Wisdom for Trump-Weary Republican Voters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *